شماره: 16
1400/01/17
پتروشیمی گچساران
پتروشیمی گچساران

حضور مجدد تیم نظارت شرکت ایرکست شاونبرگ در سایت مجتمع پتروشیمی گچساران

حق انتشار محفوظ است ©