شماره: 26
1400/09/21
آغاز ساخت پروژه بدر شرق
آغاز ساخت پروژه بدر شرق

پروژه بدر شرق

عملیات ساخت پروژه ریفورمر بدر شرق آغاز شد

حق انتشار محفوظ است ©